ثانیه ها مال منه , باید بجنگم

من عاشق چشمت شدم نه عقل بود و نه دلی....چیزی نمی دانم از این دیوانگی و عاقلی....یک آن شد این عاشق شدن دنیا همان یک لحظه بود....آن دم که چشمانت مرا از عمق چشمانم ربود

تیر 96
1 پست
تیر 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
1 پست
تیر 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
مهر 92
1 پست
تیر 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
تیر 91
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
دی 89
3 پست
آبان 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
5 پست
آبان 88
4 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
9 پست